PDA

View Full Version : Y1 Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênindragon_hmu
01-31-2010, 04:58 PM
Đề thi (chính thức): Khóa 2008-2014 Thời gian: 90 phút
Học phần I:
Anh(chị) hãy trình bày những vấn đề sau:
1. Thực tiễn. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
2. Quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội.


Đề thi: (dự bị) Khóa 2008-2014
Anh (chị) hãy trình bày những vấn đề sau:
1. Định nghĩa vật chất. Ý nghĩa của định nghĩa ấy.
2. Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
(đề thi này được phát trước nhưng do bị nhầm......nên sau đó đã đổi thành đề trên)

dragon_hmu
05-16-2010, 05:46 AM
Câu hỏi thi và kiểm tra - Học phần 1
Năm học 2009-2010

1. Sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản của triết học.
2. Phạm trù vật chất , phương thức và hình thức tồn tại của vật chất, tính thống nhất vật chất của thế giới.
3. Khái niệm ý thức, nguồn gốc, bản chất của ý thức.
4. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ mối quan hệ này. (theo quan điểm triết học Mác-Lênin)
5. Khái niệm biện chứng, phép biện chứng, phép biện chứng duy vật và những đặc trưng cơ bản của phép biện chứng duy vật.
6. Hãy trình bày nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ nguyên lý này.
7. Hãy trình bày nội dung nguyên lý về sự phát triển và ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ nguyên lý này.
8. Phạm trù nguyên nhân và kết quả; mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả. Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ mối liên hệ nhân quả.
9. Phạm trù bản chất và hiện tượng. Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng. Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ mối liên hệ giữa bản chất và hiện tượng.
10. Hãy trình bày nội dung quy luật lượng chất và ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ mối quân hệ lượng chất.
11. Hãy trình bày nội dung quy luật mâu thuẫn. Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật này.
12. Hãy trình bày nội dung quy luật phủ định của phủ định. Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ quy luật này.
13. Thực tiễn và nhận thức là gì? Các nguyên tắc của nhận thức. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
14. Hãy trình bày con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý. Vai trò của chân lý đối với thực tiễn.
15.Sản xuất vật chất và phương thức sản xuất là gì? Vai trò của sản xuất vật chất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội.
16 Hãy trình bày nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù với với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
17. Cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng là gì? Mối quan hệ giữa chúng.
18. Hãy trình bày khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội. Mối quan hệ giữa chúng.
19. Hãy trình bày khái niệm hình thái kinh tế-xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế-xã hội. Đồng thời nêu lên giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế-xã hội.
20. Giai cấp là gì? Nguốn gốc giai cấp và vgai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động của xã hội có đối kháng và đấu tranh giai cấp.
21. Khái niệm con người, bản chất con người, quần chúng nhân dân và vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân cùng vai trò của cá nhân trong lịch sử.
---------------------------------------------------

Câu hỏi thi và kiểm tra-Học phần 2
Năm học 2009-2010

1. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa.
2. Nêu khái niệm hàng hóa, hai thuộc tính của hàng hóa. Lượng gia trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng tới nó.
3. Phân tích nội dung, yêu cầu và tác động của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa.
4. Phân tích mâu thuẫn trong công thức chung tư bản. Tại sao sự xuất hiện của phạm trù hàng hóa sức lao động lại là chìa khó để giải quyết mâu thuẫn đó.
5. Phân tích quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư. Tư bản bất biến, tư bản khả biến. Ý nghĩa của việc phân chia này.
6. Phân tích các phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư. Tại sao nói quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản.
7. Phân tích thực chất của tích lũy tư bản và các nhân tố quyết định quy mô tích lũy cơ bản.
8. Thế nào là lợi nhuận và tỷ xuất lợi nhuận. Sự giống và khác nhau giữa lợi nhuận và gia trị thặng dư; giữa tỷ xuất lợi nhuận và tỷ xuất giá trị thặng dư.
9. Nêu các hình thái của tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư.
10. Phân tích nguyên nhân hình thành và những đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa bản độc quyền.
11. Phân tích nguyên nhân hình thành và những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.
12. Trình bày những nét mới trong sự phát triển của CNTB hiện đại.
13. Nêu vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của CNTB.
14. Phân tích những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
15. Phân tích vài trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
16. Trình bày tính tất yếu, nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng XHCN.
17. Trình bày tính tất yếu, đặc điểm và thực chất của TKQĐ từ CNTB lên CNXH.
18. Phân tích quan điểm của Mác-Ănghen về những đặc trưng cơ bản của CNXH.
19. Trình bày khái lược vấn đề dân chủ và những đặc trưng cơ bản của nên dân chủ XHCN.
20. Trình bày nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN.
21. Trình bày khái niệm dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc.
22. Trình bày khái niệm tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việ giải quyết vấn đề tôn giáo.
23. Phân tích vai trò của cách mạng tháng 10 Nga đối với sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của hệ thống XHCN.
24. Trình bày nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình XHCN Xô viết.

dragon_hmu
05-23-2010, 04:14 PM
Đề thi: Khóa: 2008-2014. Thời gian: 90 phút

1. Phân tích nội dung, yêu cầu và tác động của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa?
2. Trình bày tính tất yếu và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với gia cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong các mạng xã hội chủ nghĩa?

dragon_hmu
05-23-2010, 04:22 PM
Còn đây là đề thi khóa 2009-2015, mình xin post lại:

Đề thi: (ca 1):
1. Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Tư bản bất biến, tư bản khả biến. Ý nghĩa của việc phân chia này?
2.Trình bày tính tất yếu, đặc điếm và thực chất của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH.


Đề thi: (ca 2):
1.Phân tích nội dung yêu cầu và tác động của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hoá.
2.Trình bày tính tất yếu và các nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và cấc tầng lớp lao động khác trong CMXHCN.
(mình không nhớ rõ là đề này có phần nội dung của liên minh hay không, bạn nào biết bố sung hộ mình)

ha minh duy
11-27-2010, 02:38 PM
co ai biet tra loi cau hoi:tinh doc lap tuong doi cua y thuc xa hoi?cau hoi nay trong phan NLCBML1.
ai biet thi giup minh voi!
thank you very much...

vananh279
05-29-2011, 12:22 PM
Mình phải để lại tài liệu cho các nhóc ;))
KÌ 1 3 đề .
Đề mình là :Câu 3 và cau 24 trong de cuong
Kì 2 :
ca 1 :7,10,31,27
ca 2 :21,1,35,...